Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Finansiering från parterna

Som för andra myndigheter finns en finansieringsmodell för samordningsförbunden genom att de samverkande parterna bidrar med medel enligt den fördelning som anges i lagen. Det innebär att samordningsförbundens insatser ska finansieras utifrån den modell som finns, med de medel som de samverkande parterna bidrar med.

Ett system för finansiell samordning ska bygga på att parterna tillsammans tar ett ekonomiskt ansvar för de personer som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Det är endast medlemmarna i samordningsförbundet som kan överföra medel för finansiell samordning till förbundet.

De medel som fördelas från parterna ska omsättas till insatser som samordningsförbundet finansierar och parterna genomför. Samordningsförbunden stödjer också aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

Varje samverkanspart ska bidra med lika stor andel till samordningsförbundet.
Det är viktigt att notera att respektive part ska bidra med likvida medel. Försäkringskassan står för statens samlade andel, alltså även för Arbetsförmedlingens andel. Medel för finansiell samordning finansieras från anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen enligt Försäkringskassans regleringsbrev. Statens medel fördelas till förbunden enligt en fördelningsmodell.

Statliga parternas finansiering bestäms av regeringen och inte av lagstiftningen. Det är alltså upp till regeringen att besluta både om formerna för finansieringen och om omfattningen. De senaste åren har 339 miljoner fördelats till samordningsförbunden.

Förbunden förfogar över de tilldelade medlen, syftet är att skapa incitament och drivkrafter att prioritera gemensamma insatser.

Om förbundet omfattar fler kommuner än en ska finansieringen fortsatt vara en fjärdedel för kommunerna gemensamt. Kommunerna kommer överens om en fördelning, det kan till exempel vara att kommunerna delar lika eller utifrån befolkningsmängd eller andel försörjningsstödstagare. Hur fördelningen ska se ut mellan medlemmarna ska skrivas in i samordningsförbundets förbundsordning.

Finansiell samordning får bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och region och insatserna som erbjuds ska ligga inom parternas samlade ansvarsområde. För att uppnå en effektiv resursanvändning sammanförs resurser från de olika parterna så att samordnade bedömningar och insatser kan underlättas. Det innebär att samordningsförbunden inte kan finansiera en annan aktör. Exempelvis kan samordningsförbunden inte finansiera uppstart av ett Fontänhus som är en egen juridisk person och det är heller inte en resursanvändning mellan de fyra parterna, utan här finansieras en helt annan aktör.

Medel ska omsättas

För att den finansiella samordningen ska behålla sin legitimitet är det angeläget att de medel som tilldelas förbunden omsätts i kvalitativt god verksamhet för den
finansiella samordningens målgrupper.

I syfte att tydliggöra vikten av att använda de medel som är avsatta till det ändamål som avses har Nationella rådet tagit beslut om en beräkningsmodell för rimlig storlek på eget kapital.

Trappan

Beräkningsmodellen "Trappan" är framtagen av Nationella rådet i dialog med ett antal samordningsförbund och Nationella nätverket för samordningsförbund. Modellen innebär en nedtrappning av procentsatsen ju större tilldelningen av medel är till samordningsförbundet.

  • 0-7 miljoner = 20 % eget kapital
  • 7,1- 15 miljoner = 20 % upp till 7 miljoner +15 % på belopp därutöver
  • 15,1 - = 20% upp till 7 miljoner +15 % på belopp mellan 7 och 15 miljoner +10 % på belopp därutöver
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner