Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Revision

Samordningsförbundets verksamhet granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning.

Revision och ansvarsprövning

Från kommuner och regioner utser enligt huvudregeln respektive fullmäktige vardera en revisor. Alternativt kommer kommuner och regioner överens om att utse en eller flera gemensamma revisorer. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utser genom Försäkringskassan en gemensam revisor för statens räkning genom upphandling av auktoriserad revisor. De kommunala och statliga revisorerna har samma uppdrag och ansvar och förutsätts att arbeta tillsammans. Det är inte uttalat om någon part ska vara samordnare eller sammankallande.

Styrelsens ledamöter är skyldiga att lämna de upplysningar som revisorerna behöver för revisionsarbetet. Det gäller även för förbundets anställda. Om revisorerna begär det, har de rätt att inventera samordningsförbundets räkenskaper och andra handlingar som berör förbundets verksamhet.

Ansvarsfrihet

Revisorerna redovisar resultatet av sin granskning och tar ställning till ansvarsfriheten för styrelsen i revisionsberättelsen som lämnas till förbundets styrelse och till alla förbundsmedlemmarna.

Ansvarsfrågan prövas från varje part och revisorerna kan komma till olika beslut. Om styrelsen nekas ansvarsfrihet kan medlemmarna i förbundet besluta att entlediga de ledamöter som de själva utsett, inga andra.

Arbetssätt

Enligt regelverket ska revisorerna i ett samordningsförbund arbeta gemensamt med revisionsuppdraget. Det är viktigt att hitta ett bra och effektivt gemensamt arbetssätt då Kommunernas/regionens revisorer är förtroendevalda och statens är upphandlade yrkesrevisorer vilket resulterar i två olika revisionsseder. Detta påverkar till exempel revisionsberättelsens utformning.

Om ett samordningsförbund har tre revisorer eller fler, kan de behöva komma överens om en gemensam arbetsordning där de definierar ansvarsfördelning och arbetssätt.

Handlingar och arkiv

Revisorernas handlingar ska arkiveras och vara tillgängliga hos samordningsförbundet.

Kommunikation

Revisorerna kommer överens om hur samråd och kommunikation med medlemmarna ska ske. Kommunikationen med medlemmar som inte är representerade i revisionen är särskilt viktig.

Arvoden

Arvoden till samtliga revisorer ska betalas av samordningsförbundet, om inte annat anges i förbundsordningen. Om förbundsordningen anger att det är medlemmarna som ska betala arvode till revisorerna är det Försäkringskassan som betalar arvodet till Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens gemensamma revisor.

Årsredovisning inklusive revisionsrapport och berättelse ska sändas till

  • Arbetsförmedlingen: respektive region

  • Försäkringskassan: koncernekonomi@forsakringskassan.se eller

    Försäkringskassan
    Ekonomistaben
    103 51 Stockholm
  • Respektive region

  • Respektive kommun

Läs också:

God revisionssed | kommunal verksamhet (skr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner