Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Årsredovisning

Styrelsen ska svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsredovisning.

Samordningsförbundet ska varje år ta fram en årsredovisning som visar hur förbundet har använt sina medel och vad som blivit resultatet av årets arbete. Det finns inga krav i Finsamlagen (FinsamL) på att halvårsredovisning ska göras då det inte finns någon hänvisning till 11 kap 16 § kommunallagen (KL) om att minst en delårsrapport ska upprättas enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597).

Däremot kan medlemmarna genom förbundsordningen bestämma om förbundet ska avlämna en delårsrapport. Om det står i förbundsordningen att det ska avlämnas delårsrapport så gäller 12 kap 8 § KL för revisorerna i samordningsförbundet. Delårsrapporten behöver inte godkännas av medlemmarna.

Nationella rådet har tagit fram en mall för årsredovisning Word, 54.2 kB.

Vem undertecknar årsredovisningen?

Styrelseledamoten undertecknar med namn och sin funktion i styrelsen. Styrelseledamoten är vald som representant för en av medlemmarna i förbundet men undertecknar årsredovisningen åt styrelsens räkning och inte för den medlem de representerar.

Om en ledamot entledigas eller avslutar sitt uppdrag så är det sittande ledamot som ska underteckna årsredovisningen även om hen inte ingick i styrelsen under den period som granskningen avser.

Styrelsens ansvarsfrihet

Beslutet om årsredovisningens giltighet är en fråga för medlemmarna i samband med beslut i ansvarsfrihetsfrågan. I kommuner och regioner är årsredovisningen godkänd när styrelsen har beslutat om den. Underskrift är inte nödvändigt utan det räcker med att det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. För statliga myndigheter måste dock årsredovisningen undertecknas av styrelsen senast innan revisionsberättelsen ska avges.

Varje part prövar ansvarsfrågan för hela styrelsen. Om till exempel en region skulle komma fram till att neka ansvarsfrihet för styrelsen kan de endast vidta åtgärder i förhållande till sina egna styrelseledamöter, till exempel entlediga dessa. Principen är densamma som i ett vanligt kommunalförbund.

Även om ledamot byts ut ska ledamoten medverka i beslut som rör årsredovisningen för föregående år. Det innebär att ledamoten har ett ansvar för de beslut som har fattats och kan granskas av revisorerna.

Vad händer om en ledamot inte beviljas ansvarsfrihet?

Ett beslut om att neka ansvarsfrihet medför ensamt inga konsekvenser. Beslutet är dock en förutsättning för att:

 • kunna rikta skadeståndsanspråk mot styrelsen för ekonomiska skador som de kan ha åsamkat samordningsförbundet.
 • återkalla uppdraget för ledamöter och ersättare. Möjligheten att entlediga kan endast användas av den förbundsmedlem som har utsett ledamoten/ersättaren i fråga.

En förbundsmedlem som beviljar styrelsen ansvarsfrihet kan därefter inte rikta skadeståndsanspråk mot de ledamöter och ersättare som har fått ansvarsfrihet.

Årsredovisning och delårsrapporter ska sändas till

 • Arbetsförmedlingen: respektive region
 • Försäkringskassan: koncernekonomi@forsakringskassan.se eller
  Försäkringskassan
  Ekonomistaben
  103 51 Stockholm
 • Respektive region
 • Respektive kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner