Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Ekonomiadministration

Samordningsförbundet ska upprätta en budget för den verksamhet som förbundet planerar att finansiera. Samordningsförbunden ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och riktlinjer för hur medlen får användas.

Budgeten i en offentlig verksamhet ska innehålla vad som ska göras inom styrelsens ansvarsområde. Budgeten ska innehålla en beskrivning av verksamhetens mål och kostnader. Utgiftsområdena i budgeten kan med fördel fördelas på styrelse, administration, revision och insatser.

Det bör också finnas en detaljbudget på aktivitets- eller åtgärdsnivå. Denna bör följas upp löpande under året med utfallsprognoser och vid behov även åtgärdsförslag.


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner