Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Förbundet upphör

För finansiell samordning krävs att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, minst en kommun och minst en region deltar. Uppfylls inte detta villkor med anledning av att en medlem utträder, måste förbundet upphöra.

Ett förbund kan upphöra genom att två eller fler förbund går samman och bildar ett nytt gemensamt förbund. Det kan också ske om en medlem vill lämna ett förbund och det inte finns en medlem från varje part kvar i förbundet.

Uppsägningstiden skall vid utträde vara tre år, om inte kortare tid anges i förbundsordningen. Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation enligt 15 paragrafen Finsamlagen. Detsamma ska ske om det efter uppsägning och utträde ur förbundet inte finns en medlem från varje part.

Likvidation

Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Kvarvarande tillgångar ska därefter fördelas mellan medlemmarna enligt vad som står i förbundsordningen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen lämnar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits samtliga medlemmar.

Arkivering

Vad gäller förbundets arkiv ska den kommuns arkivmyndighet som ansvarar för tillsynen kontaktas för diskussion om var det upplösta förbundets arkiv ska förvaras enligt 20 paragrafen i Finsamlagen. Till slutredovisningen ska bifogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner