Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samordningsförbunden ansvarar för uppföljning och utvärdering

Förbunden svarar för uppföljning och utvärdering av de insatser som förbundet finansierar för att säkerställa att de ger avsett resultat.

Samordningsförbunden har till uppgift att svara för uppföljning och utvärdering av insatserna som förbundet finansierar. Lagstiftaren har betonat vikten av att uppföljning och utvärdering planeras redan när verksamheterna startar och att den ska vara en integrerad del av förbundets verksamhet.

Även om samordningsförbunden enligt Finsamlagen ska svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser ger lagen inte stöd för förbunden att hantera personuppgifter kopplade till individer i en insats. Om samordningsförbundet registrerar personuppgifter som hör till parternas verksamheter kan det också innebära brott mot dataskyddsförordningen.

De insatser som förbundet finansierar bör bedömas och värderas utifrån de mål som förbundets styrelse satt upp för sin verksamhet. Målet med den lokala uppföljningen och utvärderingen är att säkerställa om de insatser som samordningsförbundet finansierar ger avsett resultat.

Slutmålet för insatserna är att bidra till att individen får eller behåller en förvärvsförmåga. Insatserna som beviljas kan också användas som ett led i denna process. Det innebär att även insatser av utredande och kartläggande karaktär, som syftar till att individer kommer i rätt åtgärd, inkluderas i förbundets verksamhet.

Skillnaden mellan uppföljning och utvärdering

En viktig skillnad mellan uppföljning och utvärdering är utvärderingens värderande inslag. Insamlat material värderas mot kriterier av något slag. En annan viktig skillnad är att utvärdering bör vara avgränsad till särskilt utvalda områden till skillnad från uppföljning som saknar denna tydliga avgränsning.

Allt rehabiliteringsarbete, planering, uppföljning och utvärdering ska genomsyras av ett tydligt köns- och integrationsperspektiv. Det måste klarläggas att de insatser som vidtas inom ramen för finansiell samordning kommer kvinnor och män till del på lika villkor utifrån deras behov.

Här hittar du länkar till mer information om vad som gäller vid uppföljning och utvärdering:

Uppföljning Finsam Länk till annan webbplats.

Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunallag (2017:725) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekonomistyrningsverket (esv.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner