Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Förbundets interna kontroll

Det primära syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att uppdraget från förbundsstyrelsen fullgörs enligt fastställda mål, riktlinjer och andra beslut.

Uppföljning följer den löpande utvecklingen och svarar på vad som hänt, det vill säga en beskrivning av verkligheten; ”hur gick det?”. Det kan innebära en redovisning av genomförda insatser, aktiviteter, kostnader, med mera.

I begreppet uppföljning ingår förutom uppföljning även förbundets interna kontroll. Det primära syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att uppdraget från förbundsstyrelsen fullgörs enligt fastställda mål, riktlinjer och andra beslut. Kontrollsystemet behöver ha en helhetssyn på förbundets verksamhet utifrån risk- och väsentlighetsaspekter.

Den interna kontrollen kan utformas så att den ger en rimlig försäkran om att verksamhetens mål uppnås inom följande kategorier:

  • Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
  • Tillförlitlig finansiell rapportering
  • Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar

I kommunallagen (2017:725) regleras kommunernas ansvar för den interna kontrollen. Samma princip gäller för samordningsförbunden, även om det inte uttryckligen står i finsamlagen att kommunallagens skrivning ska gälla för samordningsförbundens interna kontroll.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner