Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Personsäkerhet och incidenter

Förbundschef bör i samråd med medlemsparterna upprätta rutiner för hur man ska agera om någon skadas eller drabbas av hot eller våld på arbetsstället. Genom regelbundna övningar kan det bidra till att det blir enklare att förutse och agera på ett bra sätt om en hotsituation skulle uppstå.

Personlig säkerhet

Arbetsgivaren ska i samråd med samverkande parter undersöka och kartlägga riskerna för hot och våld. Eventuella åtgärder till följd av undersökningen ska dokumenteras i handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Innan medarbetaren påbörjar sitt arbete ska berörd medlemsparts chef och förbundschef/verkställande tjänsteman upprätta dokument som förtydligar rådighets- och samordningsansvar kopplat till personsäkerhet, se (länk)

Fysisk säkerhet

Samtliga medarbetare ska vara medvetna om de risker som ett möte med deltagare i en insats kan medföra, vilka hjälpmedel som finns att tillgå och hur de ska agera om en hotfull situation uppstår. En riskbedömning ska utföras innan ett besök mottas eller ett möte genomförs. Det är viktigt att tänka på säkerheten för att minska risken för att en hotfull situation uppstår.

Mötesrum med larmutrustning

Lokaler där möten hålls ska vara anpassade efter den risk som finns för att utsättas för hot och våld. Det ska finnas skyddsutrustning i form av ett lättillgängligt larm, som alla känner till hur det ska användas.

Mötesrum ska möbleras på ett sätt som möjliggör för medlemsparternas medarbetare att på ett enkelt sätt lämna mötesrum utan att utsätta sig för fara. Det är upp till den som råder över lokalen att se till att ovan utförs och kommuniceras med medlemsparterna.

Incidenter

Det är viktigt att alla samverkande parter får information om eventuella händelser/incidenter. Incidentrapportering och överföring av information om inträffade händelser ska ske mellan arbetsgivaren (medlemsparten eller samordningsförbund) och den som råder över arbetsstället (lokalhållaren).

Alla incidenter som berör arbetsgivarens (medlemspart eller samordningsförbund) medarbetare ska rapporteras till chef där medarbetaren är anställd och denne åtgärdar och anmäler enligt ordinarie arbetsgivarrutin.

Om det uppstår allvarliga arbetsskador eller tillbud som rör parternas medarbetare ska förbundschef informera medarbetarens chef snarast. Arbetsmiljöverket kräver att en anmälan enligt arbetsmiljölagen kap 3, 3 a § sker inom ett dygn.

Förbundschef ansvarar för att arbetsskador och tillbud som drabbar förbundets egna medarbetare anmäls till Arbetsmiljöverket/Försäkringskassan via:

Anmäl arbetsskada (anmalarbetsskada.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rehabiliteringsansvaret för medarbetaren ligger hos den arbetsgivare där medarbetaren är anställd (medlemsparten eller samordningsförbundet).

Innan medlemsparternas medarbetare börjar arbeta ska en säkerhetsgenomgång göras gemensamt av förbundschef/verkställande tjänsteman och medlemsparternas chefer.

Eventuella åtgärder till följd av genomgången ska dokumenteras i handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner