Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Allt arbetsmiljöarbete ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud. Det är viktigt att det finns lämpliga forum för dialog avseende arbetsmiljöfrågor både inom förbundet och mellan förbundet och medlemsparterna.

För att få till ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete inom ramen för samverkan genom samordningsförbund finns ett antal förutsättningar som ska vara uppfyllda:

1. Skapa forum för arbetsmiljöfrågor

Allt arbetsmiljöarbete ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare (medlemsparter och samordningsförbund), arbetstagare och skyddsombud.
Det är viktigt att arbetsgivaren har kontinuerlig dialog med sina medarbetare om risker i arbetsmiljön för att identifiera dessa tidigt och att det finns lämpliga forum för dialog avseende arbetsmiljöfrågor både inom förbundet och mellan förbundet och medlemsparterna.

2. Upprätta dokument som stödjer arbetsmiljöarbetet

För att skapa en tydlighet och kontinuitet rekommenderar Nationella rådet att medlemsparter och samordningsförbund tar fram gemensamma dokument som beskriver arbetsmiljöarbetet. Det ska också vara tydligt var de finns och vem som är ansvarig för att dokumenten följs upp och revideras.

Se också Arbetsmiljöverkets guide för en bättre arbetsmiljö. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöpolicy

En arbetsmiljöpolicy beskriver den övergripande målsättningen och viljeinriktningen för det långsiktiga arbetsmiljöarbetet samt hur man ska nå dit (5 § AFS 2001:1).

Uppgiftsfördelning

En uppgiftsfördelning beskriver vilka arbetsmiljöuppgifter förbundschef/verkställande tjänsteman har tillsyn över, samt vad denne har för befogenheter och resurser för att utföra dessa arbetsmiljöuppgifter. Innan fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker är det viktigt att förbundsstyrelsen säkerställer att förbundschef/verkställande tjänsteman, har kunskap och kompetens att ta emot fördelade arbetsmiljöuppgifter (6 § AFS 2001:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) t ex genom att gå en arbetsmiljöutbildning.

Se mall: ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från förbundsstyrelsen till förbundschef/verkställande tjänsteman” Pdf, 349.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ta fram rutiner för arbetsmiljöföreskrifterna

Förbundschef/verkställande tjänsteman rekommenderas att tillsammans med medlemsparterna se till att det finns rutiner för alla aktiviteter som arbetsmiljöföreskrifterna ställer krav på. Rutinerna beskriver i förväg
tillvägagångssätt som tydligt och konkret anger vad som ska göras, på vilket sätt respektive del ska göras, när detta ska ske och i vissa fall även hur ofta och av vem som ska göra det ska kommuniceras med medlemsparterna.

Riskbedömning

Minst en gång per år bör riskerna bedömas för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

De åtgärder som inte kan genomföras omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan.

När det finns allvarliga risker i arbetet ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet. Arbetsgivaren (medlemsparten, förbundsstyrelsen eller förbundschef/verkställande tjänsteman) ska också se till att medarbetarnas kunskaper om risker i arbetet är tillräckliga för att förebygga ohälsa och olycksfall (7 § AFS 2001:1).


3. Följ upp det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet syftar till att följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet har fungerat och hur det eventuellt kan förbättras (11 § AFS 2001:1). Det är viktigt att det tydliggörs hos vem ansvaret ligger och att det kommuniceras med medlemsparterna.


Om kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för att hantera arbetsanpassning och rehabilitering ska arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån (12 § AFS 2001:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Arbetsmiljöverkets startpaket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. rekommenderas för att komma igång med arbetsmiljöarbetet.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner