Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Förbundsordning

Förbundsordningen sätter ramarna för hur medlemmarna ska samarbeta inom ett samordningsförbund.

Förbundsordningen beskriver hur medlemmarna ska samarbeta inom ramen för förbundet. Ett samordningsförbund ska ha en förbundsordning som är fastställd och beslutad av förbundets medlemmar. Även förändringar av förbundsordningen ska beslutas av medlemmarna. Dessa ändringar kan inte göras av styrelsen.

Beslut om förbundsordningen tas i:

- fullmäktige i kommun och region,
- ledningen för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller den som
ledningen har delegerat till enligt respektive myndighets arbetsordning.

Vad ska förbundsordningen innehålla?

Det finns inga formkrav för förbundsordningen utan det är upp till medlemmarna att själva utforma hur den ska skrivas. Däremot finns det krav på vad förbundsordningen ska innehålla.

Vad en förbundsordning ska innehålla framgår av 9 paragrafen i Finsamlagen.

Förbundsordningen ska ange
1. samordningsförbundets namn och den ort där förbundet ska ha sitt säte, förbundets medlemmar och ändamål,
2. förbundets organisation,
3. antalet ledamöter och ersättare i styrelsen och hur förbundsmedlemmarna ska vara representerade samt mandattiden om den ska vara kortare än fyra år,
4. de uppgifter förbundet ska få fullgöra enligt 7 § och den beslutanderätt förbundet enligt samma bestämmelse ska ha,
5. om en förbundsmedlem ska ha rätt att väcka ärenden i styrelsen,
6. om det för beslut ska krävas kvalificerad majoritet i styrelsen och för vilka ärenden detta ska gälla,
7. var förbundets tillkännagivanden ska anslås,
8. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder och fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna, allt i förhållande till de andelar som medlemmarna ska bidra med enligt 5 §,
9. eventuella begränsningar av förbundets rätt enligt 21 § till skuldsättning genom sedvanliga krediter,
10. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet,
11. föreskrifter om förbundets budgetprocess,
12. mandattiden för revisorer som utses enligt 25 §,
13. i fråga om förbund med en eller flera gemensamma revisorer för kommuner och regioner, på vilket sätt de gemensamma revisorerna ska utses och vilken av förbundsmedlemmarna som ska utse dem,
14. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,
15. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och upplösning samt grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när förbundet upplöses,
16. ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess medlemmar,
17. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och ersättarna i styrelsen samt till revisorerna, och
18. vad förbundsmedlemmarna i övrigt anser nödvändigt för att ordna de ekonomiska förhållandena mellan förbundet och dess medlemmar samt förbundets förhållanden i fråga om ekonomi och förvaltning. Lag (2019:914).

Lathund vid utarbetande av förbundsordning Pdf, 372.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Behöver förbundsordning signeras?

Det finns inget formkrav om att en förbundsordning behöver vara undertecknad. Det är inte underskrifter som gör att förbundsordningen blir gällande utan det krävs att respektive medlem antar den på det sätt som krävs hos respektive medlem. 

Förbundsordningen ska sändas till:

  • Arbetsförmedlingen: respektive region
  • Försäkringskassan: lokal områdeschef på avdelning för sjukförsäkring (SF)
  • Respektive region
  • Respektive kommun


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner