Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Sammanslagning av förbund

Alla medlemmar måste vara överens för att det ska bli en sammanslagning. Det behöver alltid vara ett konsensusbeslut när ett samordningsförbund bildas.

Vid en sammanslagning av två eller flera befintliga samordningsförbund, kan ett av förbunden finnas kvar medan de andra förbunden begär hos sina medlemmar att få upphöra som eget förbund och gå ihop med det förbundet som finns kvar.

Alternativet är att alla förbund avslutas och ett helt nytt förbund startas upp. Det är en mer komplicerad process varför kvarstående av ett förbund är att rekommendera.

Ny förbundsordning

Om man väljer att ha ett förbund som de andra förbunden går in i behöver medlemmarna arbeta fram och besluta om en ny gemensam förbundsordning för det gemensamma förbundet. Medlemmarna kan bland annat behöva reglera principerna för kommunernas ekonomiska andel jämfört med tidigare förbundsordning. Men andelarna mellan parterna ska inte förändras. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som förbundet tagit tidigare även för de nya medlemmarna.

Återstående kapital

Vid en sammanslagning av flera befintliga förbund behöver medlemmarna ta beslut om hur eventuellt återstående kapital ska hanteras. I enlighet med de gällande förbundsordningarna för respektive förbund ska kvarvarande kapital, vid en likvidation, fördelas till medlemmarna i proportion till vad var och en har bidragit med.

Ett sätt att reglera vad som ska hända med återstående kapital i förbunden som går samman är att medlemmarna samtidigt med beslutet om förbundsordningen för det gemensamma förbundet beslutar om hanteringen av återstående kapital. Frågan behöver väckas hos medlemmarna i samband med att man börjar samtalen om att slå ihop förbunden så att den hinner beredas före beslut om den gemensamma förbundsordningen.

Två sätt att hantera återstående kapital

1. Återstående kapital kan tillföras det nya gemensamma förbundet. Detta kan ske på två olika sätt:

A. Återstående kapital betalas tillbaka till medlemmarna för att sedan direkt utbetalas till det nya förbundet.

B. Återstående kapital överförs till det nya gemensamma förbundet genom att befintliga förbundsordningar (de förbundsordningar som finns för varje förbund innan en sammanslagning) skrivs om. Det ska framgå att återstående kapital ska föras över till det nya förbundet. Beslut om respektive reviderad förbundsordning fattas samtidigt som det fattas beslut om förbundsordningen för det gemensamma förbundet. Om detta förfarande tillämpas kan de återstående medlen föras över direkt till det gemensamma förbundet.

2. Medlemmarna kan komma fram till att återstående kapital i de befintliga förbunden ska gå tillbaka till respektive medlem.

Det är mycket viktigt att hanteringen av förbundens egna kapital vid samgåendet beslutas samtidigt med den nya förbundsordningen för det gemensamma förbundet. På så vis kan oklarhet och akuta situationer undvikas när väl det gemensamma förbundet startar.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner