Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Beslut om gemensamma medel

De insatser förbundet finansierar ska vara väl förankrade hos parterna. För att bereda ärenden kan man använda sig av en partssammansatt tjänstemannagrupp.

Ärenden ska beredas inför beslut i förbundsstyrelsen. Det görs vanligtvis av personal hos förbundet. Beredningen bör ske i nära samverkan med representanter för de samverkande parterna. En förbundschef hos förbundet kan till exempel ha en grupp av tjänstemän från de samverkande parterna till sitt förfogande, där ärenden förankras och förbereds. Det är förbundets styrelse som ansvarar för att ärendena bereds på ett sätt som är tillfredsställande. Det bör finnas en arbetsordning som reglerar hur ärenden ska beredas inför beslut.

Samordningsförbundet är en egen juridisk person och förbundets styrelse beslutar om hur medlen ska användas. Förbundet kan dock inte besluta att en part ska genomföra en viss åtgärd. Utgångspunkten är därför att förbundet finansierar åtgärder som är förankrade och bedöms angelägna av parterna.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner