Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Personuppgiftsansvar

Samordningsförbunden är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter kopplade till förbundet, som uppgifter om anställda och styrelsemedlemmar

Personuppgifter som finns registrerade i förbundets egna register t.ex. kundregister, löne- eller personalregister, eller som hanteras i andra sammanhang i den egna verksamheten, det vill säga uppgifter om namn, personnummer,
e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person, omfattas av personuppgiftsansvaret.

Personuppgifter som är kopplade till individer i olika insatser ska inte samordningsförbunden administrera. Dessa uppgifter ska administreras hos medlemmarna där respektive part är personuppgiftsansvarig. Vad gäller lagring av personuppgifter i det myndighetsgemensamma systemet Uppföljning Finsam är Försäkringskassan personuppgiftsansvarig.

Med personuppgiftsansvarig i dataskyddsförordningens mening avses en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Om en personuppgiftsansvarig väljer att anlita ett personuppgiftsbiträde är det alltid den personuppgiftsansvarige som har ansvaret gentemot de registrerade. Personuppgiftsansvaret kan inte överlåtas.

De personer vars uppgifter behandlas har alltid rätt att vända sig till den personuppgiftsansvarige och framställa eventuella krav eller klagomål på felaktig behandling av personuppgifter.

 

Tillbaka till till GDPR

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner