Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Arbetstid, arvode och jäv

Ledamöter i samordningsförbundens styrelse har rätt att få ersättning för de kostnader som uppdraget medför. Styrelseledamot får inte fatta ett beslut om de är partiska i en fråga eftersom det då kan uppstå en jävsituation.

Även om uppdraget som styrelseledamot inte är en del av ledamotens ordinarie anställning utförs uppdraget under arbetstid. Ledamoten har rätt att få arvode av samordningsförbundet för det arbete som är förenat med uppdraget samt resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget. Det gäller både politiker och anställda av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ledamoten har också rätt att få ersättning för resekostnader och andra utgifter som uppdraget medför. I ett samordningsförbunds styrelse får även ersättare närvara vid möten. Om en ersättare ska ha rätt till arvode trots att denne inte tjänstgör ska det framgå av förbundsordningen.

Medlemmarna bestämmer storleken på arvode och andra ekonomiska förmåner till ledamöterna. Det gör de genom att ange i förbundsordningen vilka ersättningsprinciper som ska gälla. Det är lämpligt att förbundet följer någon av parternas (kommun eller regionen) arvodesregler. 

Styrelsen kan inte besluta om sina egna arvoden eftersom det innebär att det uppstår en jävsituation.

Jäv

Styrelseledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende eller i ett beslut om ledamot kan anses vara partisk i frågan. Det gäller exempelvis om frågan rör ledamoten själv, alternativt maka/make, sambo, förälder, barn, syskon eller någon annan närstående. Det kan också handla om situationer där ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för ledamoten eller någon närstående. Det gäller även om det finns någon annan omständighet som gör att ledamoten inte kan anses opartisk i ärendet (delikatessjäv), till exempel om ledamoten har flera uppdrag samtidigt som kan påverka arbetet.

Exempel:

1) Det går inte att som styrelseledamot vara med i arbetet med att ta fram eller granska en förbundsordning då ledamoten kan påverka ordningen för ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare, därmed kan det uppstå jävsliknande situationer.

2) En styrelseledamot kan inte sitta i en styrgrupp för en insats som styrelsen har beslutat om då det innebär tvåinstansjäv. Det innebär att jävet sträcker sig över två separata led, det vill säga man har två roller i olika skeenden i processen som kan påverka arbetet och de beslut man tar.

Jävsbestämmelserna gäller för den enskilde tjänsteperson och inte för styrelsen som kollektiv. Det är styrelseledamotens ansvar att anmäla jäv till ordförande så att ersättare kan kallas in.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner