Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Styrelsens representanter

Styrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i samordningsförbundet. Styrelsen består av representanter från samtliga medlemmar.

De som ingår i styrelsen arbetar på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller är lokalpolitiker i kommun och region. De beslutar gemensamt hur de ska samarbeta och samverka utifrån lokala förutsättningar och behov.

Varje medlem har en representant och minst en ersättare i styrelsen. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter.

Antalet medlemmar i ett förbund kan vara större än antalet parter eftersom flera kommuner och regioner kan vara medlemmar i ett och samma förbund. Det innebär att om flera kommuner ingår i ett samordningsförbund ska varje kommun vara representerad med minst en ledamot och en ersättare i styrelsen. En ledamot för kommun A kan alltså inte representera kommun B i styrelsen.

I Finsamlagen sägs inget om maximalt antal ledamöter från varje medlem, det innebär att en medlem kan ha fler än en ledamot. Förbundsmedlemmarna ska genom förbundsordningen bestämma antalet ledamöter och ersättare i styrelsen och hur många som ska representera var och en av medlemmarna.

Utnämnande av styrelsen

Det är medlemmarna som utser styrelsens ledamöter och ersättare. Till ledamot och ersättare i styrelsen får en medlem utse endast den som är:

  • ledamot eller ersättare i kommun- eller regionsfullmäktige
  • anställd vid Arbetsförmedlingen
  • anställd vid Försäkringskassan.

När ledamöter eller ersättare ska utses för kommun och region ska det ske genom proportionellt val. Se Lag (1992:339) om proportionellt valsätt, 2 §.

Styrelsen väljs för fyra år om inte kortare mandattid anges i förbundsordningen. Styrelsen utser en ordförande och en eller två vice ordförande. Mandattiden räknas från och med den 1 april året efter att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, om inte annat anges i förbundsordningen.

Ersättare till styrelsen

Ersättare träder in om en ledamot är frånvarande och har samma ansvar som styrelseledamoten skulle haft.

Ersättaren får endast träda in i stället för en ledamot som valts av samma förbundsmedlem som ersättaren själv. Om exempelvis en kommuns ordinarie ledamot är frånvarande ska ersättaren från samma kommun tillträda.

Antalet ersättare skall vara minst lika många som antalet ledamöter. När det utses ersättare i styrelsen ska det bestämmas i vilken ordning de ska kallas till tjänstgöring. Ersättaren träder in vid en ledamots frånvaro.

Ordförande

Enligt 17 § i Finsamlagen ska styrelsen utse bland sina ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

Det är ordförande som planerar och leder styrelsens arbete. Hen är vanligtvis styrelsens talesperson och gör uttalanden på styrelsens vägnar.

Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Hen är alltså skyldig att rösta när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

Vice ordförande tar över ordförandeposten när ordförande har fått förhinder och inte kan närvara. Det är därför viktigt att vice ordförande har kunskap om ordförandes roll och arbetsuppgifter.

Delegation

Styrelsen får besluta att en ledamot eller ersättare i styrelsen eller en tjänsteman hos förbundet skall få besluta på förbundets vägnar i en viss grupp av ärenden. Detta gäller inte:

  1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
  2. yttranden med anledning av att beslut av förbundet i dess helhet har överklagats, och
  3. ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Möjligheten till delegation är snarlik den som gäller i kommunallagen, det vill säga styrelsen får inte delegera beslut som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Däremot kan andra frågor delegeras till en ledamot eller till en förbundschef.Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner