Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Styrelsens roll och ansvar

Styrelsens huvuduppdrag i samordningsförbundet är att prioritera och besluta om vilka insatser som ska finansieras. Ledamoten ska ha en helhetssyn på de frågor samordningsförbundet har att ta ställning till, både ur ett individ- och samhällsperspektiv. Styrelseledamoten behöver i sin roll ha kunskap om finsamlagstiftningen och vilken verksamhet som ryms inom den.

Finsamlagen anger de grundläggande förutsättningarna för styrelsernas mandat och kompetens. Styrelsen har det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet och utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten. I övrigt är det upp till medlemmarna att reglera i förbundsordningen vilket mandat styrelsen ska ha. Styrelsen leder och styr verksamheten mot de mål som fastställs i budgeten och verksamhetsplanen.

I rollen som styrelseledamot har ledamoten ett personligt ansvar för åtgärder i styrelsen, i första hand i förhållande till samordningsförbundet och i andra hand i förhållande till förbundsmedlemmarna. Styrelsen ska till exempel hålla medlemmarna informerade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.

Ledamoten förväntas vara delaktig i styrelsens arbete och bidra med sin kompetens till ett aktivt och effektivt styrelsearbete samt ta ansvar för uppgiften som styrelseledamot. Det innebär att:

 • komma förberedd till sammanträden
 • delta aktivt i beslutsfattandet och förstå vilka beslut som fattas
 • ställa krav på underlag och se till att underlag är väl beredda och förankrade innan beslut tas
 • vid behov begära återremiss
 • vara tydlig med ditt ställningstagande, oavsett om du är för eller emot förslaget
 • uppmärksamma förbundsstyrelsen på brister som påtalats av revisionen och begära att dessa åtgärdas

Att tänka på

Nedan beskrivs några saker ledamoten behöver tänka på när hen har fått uppdrag som ledamot eller ersättare i samordningsförbund:

 • Se vilka lokala behov som finns i det område som samordningsförbundet verkar.
 • Säkerställ att förslag om finansiering av insats som särskilt rör din organisation är väl förankrat på hemmaplan före styrelsebeslut.
 • Verka för att insatser finansierade av samordningsförbund registreras i det myndighetsgemensamma uppföljningssystemet SUS.
 • Se till att samordningsförbundets styrelse får kontinuerliga redovisningar av de insatser som finansieras för att kunna följa upp samordningsförbundets insatser.
 • Ha kännedom om Nationella rådets ställningstaganden och rekommendationer.
 • Identifiera framgångsfaktorer i insatser och sprid information om dessa inom din organisation.

Helhetssyn

Alla ledamöter i styrelsen har samma ansvar, oavsett om ledamoten är politiker eller tjänsteman. Även om ledamoten eller ersättaren är en del av partsrepresentationen behöver hen ha en helhetssyn på de frågor samordningsförbundet har att ta ställning till, både ur ett individ- och samhällsperspektiv. Ledamoten behöver kunna se vad den egna parten i samarbete med övriga samverkansparter kan bidra med för att samverkan ska bli effektiv. Ledamoten behöver även ha kännedom om vilka behov och utmaningar som bör lösas genom den finansiella samordningen.

Till uppdraget tar ledamoten med sig erfarenheter och kunskap om vad hens organisation kan erbjuda, men ledamoten företräder inte sin parts intressen och målsättning. Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ledamöter ska dock uppmärksamma styrelsen på regeringens prioriteringar. Kommunens och regionens ledamöter uppmärksammar styrelsen på sina respektive prioriteringar. Uppdraget är att bedriva samordningsförbundets verksamhet på ett sådant sätt att syftet med den finansiella samordningen uppnås.

Förankring hos parterna

Förankrar ledamoten styrelsens beslut om insatser så får parterna en bättre förståelse för vad insatsen innebär och hur de kan bidra till den. Om alla är med från början så bidrar det även till att insatsen kan bedrivas enligt plan och att de mål man har med insatsen kan uppnås. Det är därför viktigt att de beslut som tas i styrelsen är förankrade hos respektive medlem.

 

Tillbaka till styrelsen

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner