Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Styrelsearbetet

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Beslutsförhet och beslutanderätt

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, förutom i ärenden om anställd personal eller i valärenden då avgörande beslut fattas genom lottning.

Förbundsmedlemmarna kan i förbundsordningen skriva in krav på kvalificerad majoritet för speciellt viktiga frågor, till exempel budget och verksamhetsplan. Med hur mycket ska då anges. Den kvalificerade majoriteten uttrycks vanligen i bråkform, till exempel 2/3, ¾ eller 4/5 majoritet. Beräkningsgrunden är antal närvarande röstberättigade. Om förbundsordningen ska innehålla regler
om att det för vissa beslut krävs kvalificerad majoritet så måste dessa beslutstyper vara preciserade, eftersom bestämmelsen blir tvingande för styrelsen. Det räcker inte med att ange ”speciellt viktiga frågor”.

Om förbundsordningen saknar skrivning om kvalificerad majoritet gäller enkel majoritet som innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet avgivna röster.

Notera att krav på konsensusbeslut inte är möjligt.

Styrelsen får besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Deltagandet sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Om det finns särskilda skäl, får styrelsen besluta att deltagande på distans får ske genom enbart ljudöverföring. En ledamot eller en ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet.

Väcka ärenden i styrelsen

Att väcka ärende innebär att ta initiativ till att ett ärende lyfts som en beslutspunkt eller som ett informationsärende på ett styrelsemöte. Rätten att väcka ärende kallas också för initiativrätt. För att kunna väcka ett ärende behöver ledamoten delta på det aktuella sammanträdet.

Reservera sig mot beslut i styrelsen

Att reservera sig mot ett beslut innebär att anmäla avvikande mening om ledamoten invänder mot ett beslut som styrelsen fattar. På så sätt kan ledamoten undvika ansvar för konsekvensen av styrelsens beslut. Ledamoten måste anmäla sin reservation innan sammanträdet avslutas och se till att få sin reservation noterad i protokollet.

Avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut

Ledamoten har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller beslut. När ledamoten avstår kallas inte någon ersättare in i dennes ställe. Om ledamoten vill avstå ska hen anmäla det i samband med omröstningen. Ifall ledamoten systematiskt avstår från att delta i beslutsfattande kan det ifrågasättas om ledamoten tar ansvar för ditt uppdrag.

Begära att ett ärende bordläggs

Att bordlägga ett ärende innebär att beslutet skjuts upp till nästa sammanträde. Bordläggning sker när styrelsen inte är beredd att fatta beslut vid aktuellt sammanträde och beslutet bedöms kunna vänta. Under tiden får inga ytterligare handlingar eller annan utredning tillföras ärendet.

Begära återremiss

Att återremittera ett ärende innebär att ärendet skickas tillbaka till den som inkommit med underlaget för komplettering. Återremittering sker när styrelsen inte är beredd att fatta beslut för att underlaget är ofullständigt eller det behövs ytterligare utredning.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner